OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, February 2, 2017

बड्जट्ट् -२०१७
लक्षत्रयाधिकं मुद्रापत्रकविनिमयानि निरुद्ध्य आयकरव्यवस्थायां लाघावं कृत्वा च केन्द्रसर्वकारस्य 'बड्जट्'।
नवदिल्ली>भवन रहितानां कोटिमितम् भवनानि, वर्षद्वयाभ्यन्तरेण दरिद्रतानिर्मार्जनमुद्धिश्य अन्त्योदयमिषन्, कृषके भ्यः अधिकं धनं ऋणरूपेण, राजनैतिकदलेभ्यः आर्थिक साहाये सुतार्यता क्रमनिर्माणः निर्वाचनात् पूर्वम्, एते धनमन्त्रिणा अरुण्जैटिलिना प्रस्तुते बड्जट् निर्देशे प्रमुखाः।