OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, August 11, 2018

अफ्गानिस्थाने तालिबानीयाक्रमणम् - २० मृत्यवः।
        काबूल् > अफ्गानिस्थानस्य विविधेषु स्थानेषु तालिबान् भीकरैः कृतेषु आक्रमणेषु विंशतिः आरक्षकाः हताः। गुरुवासरादारभ्य एव भीकराणाम् आक्रमणं संवृत्तम्। गस्नि प्रविश्यायां गृहेषु अतिक्रम्य प्रविष्टवन्तः भीकराः निलीयमानाः सन्तः सैन्यं आरक्षकवृन्दं प्रति च आक्रमणं कृतवन्तः। तत्र १४ आरक्षकाः हताः।विंशति सैनिकाः व्रणिता इति सूच्यते। किन्तु १४० सैनिकाः व्यापादितवन्त इति तालिबानेन स्वाभिमतं प्रकटितम्।