OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, August 15, 2018

सामाजिकजीवने गान्धिमार्गः समुचितः - राष्ट्रपतिः। 
नवदिल्ली > महात्मागान्धिनः अहिंसादर्शनाय प्राधान्यं ददन् राष्ट्रपतेः रामनाथकोविन्दस्य स्वतंत्रतादिनसन्देशः। सामाजिकजीवने अक्रममार्गः निष्कासितव्यः। सर्वैः महात्मागान्धिनः अहिंसासिद्धान्तः अनुकर्तव्य इति राष्ट्रपतिना उद्बोधितम्। राष्ट्रे सर्वत्र जनसमूहहत्याः अतिक्रमाश्च वर्धमाने सन्दर्भे एव राष्ट्रपतेः  एतादृशं निरीक्षणम्।