OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, September 14, 2020

 आतङ्कवादेषु आकृष्टान् यूनः प्रत्यभिज्ञाय जीवनं प्रत्यानेतुं सैन्यैः यत्नः समारब्धः।

   श्रीनगरम्> आतङ्कवादेषु आकृष्टान् यूनः प्रत्यभिज्ञाय समाजस्य मुख्यधारां प्रत्यानेतुं सैन्यैः यत्नः समारब्धः। सङ्घर्षेण हतानां गृहीतानां च प्रादेशिकानां आतङ्किनां दूरवाणीतः विवरणानि सङ्गृह्य तान् प्रत्यभिजानन्ति। अनन्तरं  मनःपरिवर्तनोपदेशैः प्रत्यानेतुं यत्नः प्रचालयिष्यते। यथाकालं दीयमानेन हृदयोपदेशेन यूनः प्रत्यागन्तुं शक्यते इति लफ्. जनरल् बि एस् राजुः अवदत्।