OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, March 11, 2022

 केरलस्य संस्कृताध्यापक-संघटनयोः राज्यस्तरीय संवत्सरीयोपवेशनं समारब्धम्। 


षोर्णूर्> केरलस्य संस्कृताध्यापक-संघटनयोः राज्यस्तरीयं संवत्सरीयोपवेशनं षोर्णूर् नगरे सामारब्धम्। संघटनस्य पूर्वाध्यक्षेण वेणु चोव्वलूर् महोदयेन समारोहस्य प्रतिनिधिमेलनस्य उद्घाटनं कृतम्। राज्यस्य विविधभागेभ्यः चिताः अध्यापकाः भागं स्वीकृताः। संघटनयोः अध्यक्षः टि के सन्तोष् कुमारः, गुरुवायूर् पद्मनाभः कार्यदर्शिनौ सी पी सनल् चन्द्रः ,  टि अजयकुमारः च भागं स्वीकृतवन्तः। संघटनस्य पूर्वप्रवर्तकः आर् नारायणाचार्यः मेलने समादृतवान् ।