OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, March 9, 2022

 युक्तैनतः पलायितानां संख्या २० लक्षम् ।


लविव्> रष्यस्य अधिनिवेशनेन युक्तैनतः पलायितानां संख्या २० लक्षम् इति संयुक्तराष्ट्रसमित्या संसूचितम्। एतस्मात् अर्धधिकाः जनाः पोलण्ड् राष्ट्रे अभयं प्राप्ताः। अस्मिन् लक्षाधिकं जनाः वैदेशिकाः भवन्ति । कुजवासरपर्यन्तं लभ्यमाना गणनानुसारं १२ लक्षं जनैः १३ दिनाभ्यन्तरे पोलण्डस्य सीमा अतिक्रान्ताः । १.९ लक्षं जनाः हङ्गरी देशेन स्वीकृताः १.४ लक्षं जनाः स्लोवाक्यया च स्वीकृताः । रष्येन ९९३०० लक्षं, मोल्डोवेन ८२oo लक्षं रोमानियेन ८२oo लक्षं इति क्रमेण जनाः स्वीकृताः ।