OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, November 28, 2022

 चीनाराष्ट्रे कोविड् रोगाणुः प्रसरति।

      बैजिङ्> कोविड् रोव्यापन-नियन्त्रणाय प्रक्रमाः स्वीकृते अपि अति वेगेन रोगः व्याप्यते। २०१९ संवत्सरे जायमान प्रसरणादपि तीव्रवेगेन भवति इतानीन्तनं व्यापनम्॥ नूतनप्रकरणे रोगलक्षणः गौणः इति आशङ्काजनकं भवति इति आवेद्यते। जनाः गृहे एव स्थीयन्ताम् इति सर्वकारेण आदिष्टाः। किन्तु जनाः आदेशं विरुद्ध्य तिष्ठन्तः सन्ति।