OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, November 13, 2022

नवदिल्ल्यां समीपप्रदेशेषु च भूकम्पः। रिक्टर् मापिकायां ५.४ तीव्रता रेखाङ्किता।

    नवदिल्ली> नवदिल्ल्यां समीपप्रदेशेषु च भूचलनम्। पञ्चनिमेषं यावत्  अनुवर्तितः भूकम्पः  नोय्डायां गुरुग्रामे च अनुभूतः। रिक्टर् मापिकायां भूचलनस्य तीव्रता ५.४  रेखाङ्किता इति राष्ट्रियभूकम्पविज्ञानकेन्द्रेण आवेदिता।