OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, November 26, 2015

केरलेषु हट्ताल् नियन्त्रणाय नियमः।
अनन्तपुरी- केरलेषु हट्ताल् नियन्त्रणाय नियमनिर्माणसभा पर्यालोचयिष्यते। नवंबरमासस्य ३० दिनाङ्गे आरभ्यमाणे ससंमेलने नियम नियमनिर्माणरेखा'बिल्' अवतारयिष्यते इति अभ्यन्तरमन्त्रि: रमेश् चेन्नित्तला अवदत्
बन्द् पूर्वमेव केरले निरोधितः आसीत्

शताधिकानि मृतशरीराणि अपहृतानि।
एकमासाभ्यन्तरेण हैदराबाद्‌ नगरस्य प्रमुखात् आतुरालयात् शताधिकानि मृतशरीराणि अपहृतानि सर्वानुगतावगमावकाशः (RTI ) नियमानुसरेण बहिर्दत्ता इयं वार्ता। मनुष्यशरीरवाणिज्ये लग्नाः गुप्तसङ्घा: राज्ये व्यापका: वर्तान्ते इति अनेन सूच्यते।