OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, November 25, 2015

मद्यनिरोधनाय बीहारराज्यम्।

पाट्ना - बीहारराज्ये मदिरानिरोधनाय सर्वकारेण निश्चितमस्ति।मद्यनियन्त्रणविभागस्य मन्त्री अब्दुल् जलील् मस्तान् वर्यः एतद्विषयं ज्ञापितवान्।
राज्ये सम्पूर्णमद्यनिरोधनाय पूर्वमेव महिलासहिताः जनाः निवेदनं कृतवन्तः आसन्।


स्वातन्त्र्यदिने गणतन्त्रदिने च सर्वकारसेवकेभ्यः 
विरामः न दातव्यः - उच्चन्यायालयः।
कोच्ची - देशीयस्वातन्त्र्यदिने गणतन्त्रदिने च सर्वकारसेवकानां कृते युक्तियुक्तं कारणं विना विरामः न दातव्यः इति केरलस्य उच्चन्यायालयेन आदिष्टम्।देशीयदिनाचरणकार्यक्रमेषु सेवकानां भागभागित्वं निश्चयेन भवितव्यमिति मुख्यन्यायाधिपः अशोक् भूषणः न्याया. ए एम् षफीखः इत्येतौ न्यायाधीशौ आज्ञप्तवन्तौ।