OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, November 14, 2015

तमिल्नाट् राज्ये वर्षाः अनुवर्तन्ते; ५५ मरणानि।


चेन्नै - तमिल्नाट् राज्ये कतिपयदिनैः अनुस्यूतमानासु वर्षासु ५५ जनाः मरणं प्राप्ताः।चेन्नै जनपदे वर्षाः रूक्षतया अनुवर्तन्ते। तिरुवल्लूर् काञ्चीपुरमित्याद्याः जिल्लाः जलोपप्लवे अन्तर्भूताः। बङ्गाल् अन्तर्समुद्रे जातः न्यूनमर्द एव वर्षायाः कारणम् द्वित्राणि दिनान्यपि एषा अनुवर्तिष्यत इति च वातावरण निरीक्षणकेन्द्रैः विज्ञापितम्।