OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, November 29, 2015

दिल्ल्यम्म् IS भीकरदलस्य व्योमाक्रमणाय साध्यता 
भारतस्य राजधान्यां IS आदीनां भीकरदलानां भीषणी अस्ति इति गृहकार्यविभागः वदति। एतादृशान् आक्रमणान् प्रतिरोद्धुं 15 सुप्रधानेषु साध्यताभागेषु जाग्रताम् अवर्धयत्।