OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, July 1, 2017

महावृष्टि:, मृत्पात:पार्श्वयो: अमरनाथयात्रा स्थगिता।
  श्रीनगरम्> महावृष्ट्या पार्श्वयो: मृत्पातेन च अमरनाथयात्राया: तात्कालिकं स्थगनम्। वार्षिकतीर्थाटने आरब्धे तथा प्रथमदिने अतीते च मृत्पातेन यात्रा स्थगनीया अभवत्। अमरनाथम् प्रति मार्गयो: द्वयोरपि महती वृष्टि: तथैव मृत्पातश्च सञ्जात: इत्यत: यात्रा तात्कालिकं स्थगनीया इति श्री अमरनाथ श्रीन् बोर्ड् ( एस् ए एस् बी) उद्योगस्थ: सूचितवान्। वृष्ट्या मार्गे बहुत्र पदस्खलनमपि संवृत्तम्। बेय्स् क्याम्प् मध्ये विद्यमानतीर्थाटकानां कृते यात्राकार्याणि ज्ञातुं नियन्त्रणकक्ष्याम् प्रति एस् ए एस् बी द्वारा क्रमीकृतसहायशृङ्खलाम् प्रति वा सम्पर्क: कर्तुं शक्य: इत्यपि स: उक्तवान्। एतस्मिन्नन्तरे मृत्पातात् जम्मु- श्रीनगरदेशीयमार्ग: अपि पिहित:।