OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, December 27, 2018

आचारसंरक्षणाय अय्यप्पज्योतिः

      अङ्कमाली > आचार-धर्मानुष्ठान संरक्षणाय शबरिगिरि कर्मसमितेः नेतृत्वे आकेरलम् अय्यप्पज्योतिः प्राकाशयत्I केरलस्य उत्तरभागतः होसङ्कटि श्रीधर्मशास्तृ मन्दिरात् दक्षिणजनपदम् कन्याकुमारी त्रिवेणीसङ्गमपर्यन्तम् राजमार्गेण तथा एम् सि मार्गेण च आसीत् ज्योतिर्ज्वालनम्। अपि च राष्ट्रान्तरेषु राज्यान्तरेषु ३००० केन्द्रेषु ज्योतिज्वालनम् अभवत्।

 शरणमन्त्रजपेन शसहस्रशः भक्ताः भागभाजः अभवन्I मार्गपार्श्वेवेषु षट्वादनतः सार्धषट्वावादनपर्यन्तमासीत्‌ ज्योति-प्रोज्वलनम्।