OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, September 21, 2019

 राष्ट्रिय संस्कृतसम्मेलनं समारब्धम्
    नवदिल्ली> त्रिदिवसीयं राष्ट्रियं संस्कृत-सम्मेलनम् अद्य (सेप्टेम्बर-मासस्य 21-दिनाङ्कात्) नवदिल्ल्याम् आरब्धम्। अत्र उद्घाटनसत्रे बीज-वक्तव्यं व्याहरन् सुख्यातः संस्कृतविद्वान् डॉ.गौतमभाई-पटेलः 'संस्कृतभाषायाः भाषिक-वैविध्यम्' इति सम्मेलनविषयमवलम्ब्य विस्तरेण व्याख्यापितवान्। सम्मेलनमिदं दिल्ल्याः संस्कृत-अकादम्या आयोजितम् ।