OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, June 20, 2022

प्रगति मैदान् गमनागमनसुरङ्गः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उद्घाटितः।

नवदिल्ली> प्रगति मैदान् नाम संयोजितगमनागमनसुरङ्गः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना राष्ट्राय समर्पितः। उद्घाटनानन्तरं सुरङ्गसन्दर्शनावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्रस्थानि मालिन्यानि निर्मार्जयन्तं दृश्यमपि त्वरितप्रसारणमभवत्। सुरङ्गसन्दर्शनावसरे अधः क्षिप्तां पलस्तिककूपीं, तथा अन्यानि मालिन्यानि च निर्माजयन्तं दृश्यमेव चलनचित्रखण्डे द्रष्टुं शक्यते। स्वच्छभारत अभियोजनां प्रति प्रधानमन्त्रिणः प्रतिज्ञाबद्धतां प्रकटयति इदं दृश्यम् इति सूचयन् बहवः जनाः तम् अभिनन्द्य पुरतः आगताः।