OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, June 24, 2022

 भारते १३,३१३ नूतनाः कोविड्रोगिणः। 

नवदिल्ली> गुरुवासरे समाप्ते २४होराकाले आराष्ट्रं १३,३१३ जनाः नूतनेन कोविड्बाधिताः अभवन्। ३८ जनाः अस्मिन् कालपरिधौ मृत्युवशं प्राप्तवन्तः। २. ०३ भवति गतदिनस्य रोगस्थिरीकरणमानम्। 

   महाराष्ट्रं, केरलं, दिल्ली इत्यादिषु राज्येषु एव रोगस्थिरीकरणमानम् उच्चस्तरे वर्तते। अधुना ८३,९९० रोगिणः परिचर्यायां वर्तन्ते। १९६. ६२ कोटिसंख्याकाः वाक्सिनमात्राः वितरीताः इति स्वास्थ्यमन्त्रालयेन निगदितम्।