Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Tuesday, October 1, 2019

Bookmark and Share
राष्ट्रे सम्पूर्णतया राष्ट्रियपौरत्वपट्टिकां सज्जीकरिष्यति - अमित् षा
   कोल्कत्ता> राष्ट्रे सम्पूर्णतया राष्ट्रियपौरत्वपट्टिकां सज्जीकरिष्यति इति केन्द्र आभ्यन्तरमन्त्रिणा अमित् षा महोदयेन सूचितम्। राष्ट्रे कुत्रापि अनधिकृतवासः नैवाङ्गीक्रियते।  विषयेऽस्मिन् तात्पर्यान्तरस्य स्थानमेव नास्ति। अतः सर्वाणि राष्ट्रिय राजनैतिकदलानि नयमिमम् अङ्गीकुर्वन्तु इत्यपि सः अभ्यर्थयत्। कोल्कत्तायां भा.ज. दलस्य मेलने भाषयन्नासीत् सः।