OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, October 6, 2019

व्यक्तिसम्बन्धरेखासंरक्षणनियमाय केन्द्रसर्वकारः।
    नवदहली > व्यक्त्यधिष्ठितानाम् अतिप्रधानरेखानां संरक्षणाय नियमनिर्माणम् अचिरादेव करिष्यतीति केन्द्रनियममन्त्री रविशङ्करप्रसादः। एताः व्यक्तिसम्बन्धरेखाः राष्ट्रे एव संरक्षणीयाः इति कल्प्यमाननिर्देशः नियमपत्रिकायाम् अन्तर्भविष्यतीत्यपि तेन सूचितम्। एतत्संबन्ध्य न्यायाधिपश्रीकृष्णसमितेः अवलोकनं केन्द्रसर्वकारस्य पुरतः समर्पितं वर्तते।