OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, June 2, 2019

मोदी सर्वकारस्य प्रथमपरिगणना राज्यसुरक्षायै, जनक्षेम-प्रवर्तनाय च- अमित् षा।

  नव दिल्ली> जनानां योगक्षेमाय तथा राज्य सुरक्षये च मोदिनः सर्वकारः प्रामुख्यं प्रदास्यति इति नूतनः आभ्यन्तरमन्त्री अमित् षा अवदत् ।  तादृश-विषयाणि   प्रवृर्तिपदमानेतुम् प्रयत्नं करिष्‌यामि  इत्यपि सः  अवदत्। टिट्वर् माध्यमेन आसीत् तस्य आशयोक्तिः। आतङ्कवादं विरुद्ध्य प्रक्रमाणाम् आयोजनम्, अनियमेन कृतस्य अधिनिवेशनस्य अन्वेषणं च प्राधान्येन क्रियते इति आभ्यन्तर मन्त्रालयस्य वरिष्ठोद्योगिनः अवदन्|