OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, April 14, 2021

 महाराष्ट्रे नियन्त्रणानि प्रबलानि अभवन्। अद्य 58,952 जनाः कोविड् रोगिणः अभवन्।

   मुम्बै> कोविड् रोगस्य अति व्यापनस्य कारणतः महाराष्ट्र सर्वकारेण अधिकनियन्त्रणानि उद्घोषितानि। १५ दिनेभ्यः भवति इयं नियन्त्रणानि। अवश्यसेवायै एव अनुज्ञा भवति। अद्य 58,952 जनाः कोविड् रोगबाधिताः अभवन्। 278 जनाः मृताः च। आहत्य 35,78,160 जनाः इत:पर्यन्तं रोगबाधिताः अभवन्।