OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, May 26, 2019

नरेन्द्रमोदी एन् डि ए लोकसभासङ्घनेता; मन्त्रिसभारूपीकरणाय अधिकारवादः उन्नीतः। 
मोदिनः राष्ट्रपतिना सह सन्दर्शनम्। 
नवदिल्ली >  ह्यः नवदिल्ल्यां केन्द्रीयसंसद्सभामण्डपे सम्पन्ने एन् डि ए सख्यनेतॄणां  मेलने सङ्घनेतृरूपेण नरेन्द्रमोदी ऐककण्ठ्येन चितः। मोदिनः नाम शिरोमणि अकालिदल्  दलाध्यक्षेण प्रकाश् सिंहबादलेन निर्दिष्टम्। नितीष् कुमारः, रांविलास पास्वानः, ई के पलनिस्वामी इत्यादिभिः नेतृभिः सहयोगः कृतः। सर्वैः अङ्गीकृतम्।  
  रात्रौ राष्ट्रपतिं सन्दर्श्य मन्त्रिसभारूपीकरणाय सख्यस्य अधिकारः बोधयति स्म! मोदिनं प्रधानमन्त्रिरूपेण नियुज्य राष्ट्रपतिः मन्त्रिसभारूपीकरणाय आदिशत्। शपथसमारोहः गुरुवासरे सम्पद्स्यते।