OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, May 28, 2019

मिथः विश्वासः आतङ्कवादविरुद्धवातावरणं च शान्तये अनिवार्यम् - इम्रान् खानं प्रति मोदी।
   नवदिल्ली> पाकिस्थानस्य प्रधानमन्त्रिणं इम्रान् खानं प्रति नरेन्द्र मोदी अवदत् यत्‍ मिथः विश्वासः आतङ्कवादविरुद्धवातावरणं च शान्तये साहाय्यवर्धनाय अनिवार्यम् । द्वितीयवारमपि प्रधानमन्त्रिरूपेण चितः इत्यनेन अभिनन्दनवचसा पुरस्कर्तुं इम्रान् खानः मोदिनं आहूतवान्। तस्मिन् समये अभिनन्दनस्य प्रत्युत्तरवद् आसीत् नरेन्द्रमोदिनः इदं भाषणम्। बलाकोट् व्योमाक्रमणानन्तरं संवृत्तं प्रथम संभाषणमासीत् इदम्