OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः। व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, August 28, 2019

व्योममार्गं पूर्णतया पिधास्यतीति पाकिस्थानस्य भीषा। 
इस्लामबादः > भारतं प्रति पाकिस्थानाधीनं व्योममार्गं पूर्णतया पिधातुम् उद्दिश्यते इति पाकिस्थानः। अफ्गानिस्थानेन सह व्यापाराय पाग्भूमेः उपयोगनिरोधः अपि पाक्मन्त्रिमण्डलेन चिन्तित इति तत्रत्यः शास्त्रसाङ्केतिकमन्त्री फवाद चौधरी ट्विटर द्वारा स्पष्टीकृतवान्। 
 बाल कोट् व्योमाक्रमणानन्तरं फेब्रुवरि मासे पाकिस्थानेन पूर्णतया पिहितः व्योममार्गः जूलाईमासे उद्घाटितः आसीत्। यू एस्, यूरोप्यन् राष्ट्राणि अभिव्याप्य उपपञ्चाशत् एयरिन्डिया विमानानि प्रतिदिनम् अनेन मार्गेण सेवां कुर्वन्ति।