OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, November 10, 2019

भीकराक्रमणः स्यात्, भारते पूर्वसूचना  प्रसारिता। 
    नवदिल्ली> अयोध्या-विधिनिर्णयस्य पृष्टभूमौ राष्ट्रे दशदिनाभ्यन्तरे भीकराक्रमणं कर्तुं जेइष् ए मुहम्मद् सज्जतां करोति इत्यस्ति नूतनम् आवेदनम्।  सैनिकीय-बैद्धिकदलं 'रो'  इन्टलिजन्स् आयोगः  इत्यादीनां विविधानां रहस्यान्वेषण-दलसंस्थानां पार्श्वतः आवेदनानि लब्धानि। रहस्यान्वेषणसंस्थाभ्यः पृथक्‌ रूपेण कृतान्वेषणे लब्धानि  इमानि आवेदनानि इति अतिगौरवम् आवहन्ति। आवेदनानि स्वीकृत्य भारतसर्वकारेण सुरक्षा निरीक्षणानि शक्तीकृतानिI