OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah - 2. SampratiVisvam

Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Monday, February 15, 2021

Bookmark and Share

 जापाने भूचलनम् १५० जनाः क्षताः।

   फुकुषिम> जापानस्य उत्तरपूर्व प्रदेशेषु आपन्ने भूचलने १५० जनाः क्षताः। भूचलनस्य शक्तिःरिक्टर् मापिन्यां ७.३ इति अङ्किता भवति इति स्पुट्निकेन आवेदितम्। राष्ट्र राजधान्यां टोक्योमध्ये अपि प्रकम्पः अनुभूतः। भुचलन कारणेन विद्युत्रेल्- विद्युत्सेवाः च स्तगिताः आसन्। आगमि सप्ताहेषु अनुबन्ध चलनानि स्युः इति पूर्व सूचना प्रदत्ता अस्ति।