OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, February 16, 2021

 अनर्हेभ्यः दरिद्राणां कार्डपत्रम्। प्रक्रमाः स्वीकरिष्यन्ते इति कर्णाटकस्य सर्वकारः। 

बङ्गलूरु> पञ्च एकर् विस्तृतं भूमेः स्वामिनः द्विचक्रिका स्वामिनः च दरिद्रेभ्यः उद्दिष्टं कार्डपत्रं प्रत्यर्पणीयम्   इति कर्णाटक-सर्वकारेण आदिष्टाः। मार्च् ३१ दिनाङ्कतः पूर्वम्  आदेशं पालनीयम्। नो चेत् दण्ड प्रक्रमाः स्वीकरिष्यन्ते इति सर्वकारेण स्पष्टीकृतम्। सर्वजनिकवितरण-विभागस्य मन्त्रिणा उमेश खाट्टी वार्तामेलने वार्तामिमां प्रकाशयत् । १.२० लक्षं वार्षिकायः यस्मै अस्ति सोऽपि कार्डपत्रम् प्रत्यर्पणीयम्।