OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, January 12, 2017

सहारा - बिर्ला उत्कोचविवादः - प्रधानमन्त्रिणं विरुध्य याचिका निरस्ता। 
नवदिल्ली >सहारा तथा बिर्ला नैगमाभ्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संवत्सरेभ्यः पूर्वम् उत्कोचं स्वीकृतवान् इत्यारोपणमधिकृत्य नीतिपीठस्य नियन्त्रणे विद्यमनेन संघेन अन्वेष्टव्यम् इति याचिका सर्वोच्चन्यायालयेन निरस्ता। पूर्वोक्ताभ्यां नैगमाभ्यां आपाते निग्रृहीताः लेखाः प्रमाणीकर्तुं न शक्यन्त इति न्याया. अरुण् मिश्रः , अमिताभ रोय् इत्येतयोः नीतिपीठेन स्पष्टीकृतम्।