OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, January 14, 2017

 युमनातटस्य सौन्दर्यीकरणम् 
नवदिल्ली> यमुनानद्याः गीताघट्टे दिल्लीजलबोर्डद्वारा निर्मितायाः नक्षत्रवाटिकायाः  उद्घाटनं सामान्य जनान् उद्दिश्य कृतम्। अस्यां वाटिकायां नैकविधाः वृक्षाः समारोपिताः सन्ति। वाटिकायामस्यां  नक्षत्रोद्यानं,नवग्रहोद्यानम्, औषधोद्यानं, तुलसीवनं च  मुख्याकर्षकाः सन्ति। ध्यातव्यमिदं यत्  यमुनातटस्य सौंदर्यीकरणमिदं  मासद्वयावधौ कृतमस्ति।