OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, December 27, 2022

 यु एस् राष्ट्रे अतिशैत्येन ३२ जनाः मृताः।

 न्यूयोर्क्> दिनानि यावत् अनुवर्तमानेन अतिशैत्येन यु एस् राष्ट्रे अतिशैत्येन ३२ जनाः मृताः। क्रिस्तुमस् दिनेऽपि अतिशैत्यं हिमपाताधिक्यं च प्रतिवेद्यते। जनाः बहिर्न गन्तव्याः इति पूर्व सूचना प्रसारिता अस्ति। मार्गेषु बहूनि यानानि स्तगितानि सन्ति। यानान्तर्भागे बद्धाः बहवः जनाः सन्ति इति भीतिदम् प्रतिवेदनम् अस्ति। राष्ट्रस्य ४८ राज्यानि एवम् अतिशैत्येन दूयमानानि भवन्ति।