OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, June 25, 2021

 भारते नूतनाः ५४,०६९ कोविड्रोगिणः। 

    नवदिल्ली> राष्ट्रे गतदिने ५४,०६९ जनेषु अपि कोविड्रोगः दृढीकृतः। प्रतिदिन-रोगदृढीकरणमितिः २.९१  प्रतिशतं भवति। इदानीं ६,२७,०५२ रोगिणः उपचर्यायां वर्तन्ते। ह्यः १,३२१ जनाः कोविड्बाधया मृताः। आहत्य मरणानि ३,९१,९८१ अभवन्।