OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, December 17, 2017

ओखिदुरन्तेषु ३०० जनाः अदृश्याः ६० मृताः - सर्वकारस्य नूतना गणना
          अनन्तपुरी> ओखिदुरन्तेषु त्रिशतं जनाः अदृश्याः षष्ठि संख्याकाः मृताः इति नूतन गणनया सह सर्वकारः। त्रिशतं (३००)जनाः अदृश्याः इति आरक्षक-मत्स्यबन्धन-दुरन्तनिवारण-विभागानां नूतना गणना।
         प्रथम विवरण रेखानुसृत्य- अदृश्याः अनन्तपुर्यां - १७१, कोच्ची - ३२, कोल्लम् १३
नूतना गणनानुसारं मृतानां संख्या ६० प्रत्यभिज्ञानं विना ४० मृतदेहाः सन्ति। इदानीं अधिकतया द्वौ मृतदेहौ नौसेनया गत दिने समुद्रात् गृहीतौ। किन्तु मृतानां संख्या ७० अतीता इति गणनया उच्यते सर्व कारेण न प्रमाणीकृताऽपि। तमिल्नाट्देशे  दुरन्तेस्मिन् १४ जनाः मृताः।