OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, December 5, 2017

मध्यप्रदेशे बालिकाबलात्काराय मृत्युदण्डः। 
      भोपाल् > ऊनद्वादशवयस्कानां बालिकानां विरुध्य बलात्कारापराधाय मृत्युदण्डनं विधातुं मध्यप्रदेशविधानसभया निर्णीतम्। एतदर्थं विधेयकं विधानसभया ऐककण्ठ्येन अङ्गीकृतम्। 
         राष्ट्रे एतादृशं विधायकम् अङ्गीक्रियमाणं प्रथमं राज्यमस्ति मध्यप्रदेशः। नीतिमन्त्रिणा राम् पाल् सिंहेन देयकमवतारितम्। राष्ट्रपतेः अङ्गीकारेण विधायकम् अनुशासनं भविष्यति।