OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, December 16, 2017

तलाखत्रितयं दण्ड्यापराधः - मन्त्रिसभया अङ्गीकृतः। 
         नवदिल्ली > एककाले एव त्रिवारं 'तलाख्' उक्त्वा वैवाहिकबन्धस्य तिरस्कारः [तलाख् ई बिद्दत्] दण्ड्यमानः अपराध इति व्यवस्थां क्रियमाणस्य देयकस्य केन्द्रमन्त्रिसभायाः अङ्गीकारः। देयकं विधानसभायाः सम्पद्यमाने शीतकालसम्मेलने अवतारयिष्यते इति मन्त्रिणा रविशङ्करप्रसादेन निगदितम्। वाचा , लिखितेन, 'इलक्ट्रोणिक्'माध्यमद्वारा च तलाखत्रयं निरुध्यमानमस्ति निर्दिष्टमाणं विधेयकम्।
        गृहमन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य नेतृत्वे आयोजिता मन्त्रितलसमित्या सिद्धाय Muslim women protection of rights of marriage bill इत्येतस्य संक्षिप्तरूपाय एव अङ्गीकारः दत्तः। इस्लाममहिलानां क्षेमं एव इदं विधायकं लक्ष्यीकरोति।