OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, July 18, 2020

अत्याधुनिकम् अल्ट्रावयललट् किरणेन अणुनाशिनि संविधानम्। 
कोविड्-१९ अपि अधीने भविष्यति।

   कोच्ची>  कोविड् -१९ वैराणुं प्रतिरोद्धुं नूतनं संविधानं सुसज्जमभवत्।    'अल्ट्रावयलट्' किरणानुपयुज्य (RazeCoV UVC Disinfection System) अल्ट्रावयलट् जर्मिडल् रेडियेषन् (Ultraviolet Germicidal Irradiation -UVGI) दीपमुपयुज्य भोजनशाला- आतुरालय-विमाननिलयेषु सर्वत्र प्रदेशेषु वैराण्वोः जीवाण्वोः च नाशः अनेन शक्यते।  भारते कोच्चीप्रदेशस्थे ऐ बिस् मेडिक्कल् एक्युप्मेन्ट् आन्ट् सिस्टम्स् प्रैवट् लिमिट्टड् इति संस्थया उपकरणमिदं निर्मितम्।