OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, July 18, 2020

कुलभूषणं सन्द्रष्टुं भारताय सन्दर्भो लप्स्यते। 
इस्लामबादः >  चारवृत्यारोपणेन मृत्युदण्डनं विधाय पाकिस्थानस्य कारागृहे निबन्धितं भरतवंशजं कुलदीपजाधवं कारागृहे सन्द्रष्टुं भारताय पुनरपि नयतन्त्रानुमतिः लप्स्यते। 
  पाक्विदेशकार्यमन्त्रिणं मुहम्मद खुरेषिमुद्धृत्य पाकिस्थानवार्तामाध्यमैरेव विषयो यं सूचितम्। गतदिने सम्पन्ने कुलदीपं प्रति भारताय  अभिमुखं प्रदत्तमासीत्। किन्तु पाक्सैन्याधिकारिणां सान्निघ्यमासीदिति कारणेन स्वतन्त्राभिमुखं न सम्पन्नम्। तस्मिन्विषये प्रतिषेधः अपि जातः। एतदनुसृत्य एव पुनःसन्दर्शनाय सन्दर्भः लभते इति आवेदनं बहिरागतम्।