OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, July 28, 2020

चीनराष्ट्रे ६१ नूतनाः  कोविड् रोगिणः 
एप्रिल् मासानन्तरम् आवेदितम्  उन्नततमं  प्रतिदिनमानम्।
   बैजिङ्> रविवासरे चीन राष्ट्रे कोविड् रोगिणां संख्या ६१ इति  आवेदितम्। अस्मिन् ५७ जनाः प्रादेशिक-सम्पर्केण इति उच्यते। एप्रिल् मासानन्तरम् आवेदितम्  उन्नततमं  प्रतिदिनमानम् भवति इदम्।