OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, April 20, 2022

 पाकिस्थाने ३४ अङ्गयुक्तं मन्त्रिमण्डलं शपथमकरोत्। 

इस्लामबादः> पाकिस्थाने आकाङ्क्षायाः विरामं कृत्वा प्रधानमन्त्रिणः षहबास् षरीफस्य नेतृत्वे ३४ अङ्गयुक्ता मन्त्रिसभा कुजवासरे शपथवाचनमकरोत्। ३१ पूर्णाधिकारमन्त्रिणः त्रयः सहमन्त्रिणश्च सन्ति। किन्तु सर्वेभ्यः मन्त्रिभ्यः विभागाः न निर्णीताः। 

   नूतने मन्त्रिमण्डले ५ महिलाः सन्ति। राष्ट्रपतेः अभावे सभानाथः सादिख् सञ्जरानी नूतनमन्त्रिणः शपथवाचनमकारयत्।