OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, April 25, 2022

 ग्रामसभानां बले एव नवभारतस्य समृद्धिः - नरेन्द्रमोदी।

नवदिल्ली> राष्ट्रस्य 'पञ्चायती'सभानां शक्तावेव नवभारतस्य सर्वतोमुखविकासः समृद्धिश्च सन्तिष्ठतीति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अभिप्रैतवान्। राष्ट्रिय पञ्चायतीराजदिनोत्सवमनुबन्ध्य ट्विटर माध्यमेनैव प्रधानमन्त्रिणः प्रतिकरणम्। 

  स्वाश्रयभारतं संरचयितुं राष्ट्रेषु ग्रामसभानां प्रबलीकरणाय शपथं कर्तुं सः उद्बोधितवान्।