OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, April 23, 2022

स्वदेशीयरूपेण निर्मिता ऐ एन् एस् वाग्षीर् नामिका अन्तर्वाहिनी जले प्रथमस्पर्शमकरोत् ।

मुम्बै> भारतेन निर्मिता षष्ठी स्वदेशीया स्कोर्पीन् कक्ष्या अन्तर्वाहिनी जले प्रथमस्पर्शमकरोत्।दक्षिणमुम्बय्यां मसगावे सम्पन्ने कार्यक्रमे प्रतिरोधकार्यदर्शी अजयकुमारः अन्तर्वाहिन्याः प्रथमजलस्यर्शं कृतवान् ।