OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, April 23, 2022

 भारतेऽपि कोविड् घटना वर्धते। पुनरपि मुखावरणधारणं निर्बन्धितम्।


नवदिल्ली> भारतस्य विभिन्नराज्येषु कोविड् रोगाणुव्यापनं वर्धते इत्यतः भारतसर्वकारेण पुनरपि मुखावणधारणं निर्बन्धितम् अभवत्। नवदिल्याम् मुखावरणधारणे विमुखेभ्यः ५०० रूप्यकाणि दण्डः लभते । रोगप्रतिरोध-प्रक्रमानुसारेण दुरन्तनिवारणायोगेन आयोजिते उपवेशने एव निर्णयः स्वीकृतः। विद्यालयेषु अध्ययनम् अनुवर्तिष्यते।