OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, August 13, 2023

 अन्वर् उल् हख् काक्करः पाकिस्थानस्य पालकप्रधानमन्त्री।


इस्लामबादः> बलूचिस्थान् अवामी पार्टी नामकराजनैतिकदलस्य नेता तथा च निर्वाहकसभासदस्यः अन्वर् उल् हख् काक्करः पाकिस्थानस्य परिपालकप्रधानमन्त्रिरूपेण [Caretaker Prime minister] नियुक्तः। वर्तमानकालीनप्रधानमन्त्री षहबास् षेरीफः, विपक्षनेता राजा रियासः इत्येतयोः निर्णयः राष्ट्रपतिना आरिफ् आल्वी अनुमोदितः। 

  आर्थिकसङ्कटेन पीड्यमानं पाकिस्थानं सामान्यनिर्वाचनपर्यन्तं नयति इत्येव अन्वर् काक्करस्य उत्तरदायित्वम्। ९० दिनाभ्यन्तरे निर्वाचनं भवेत्। किन्तु इदानींतनराजनैतिक-आर्थिकानिश्चितत्वे निर्वाचनाय विलम्बः भविष्यतीति निरीक्षकमतम्।