OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, May 14, 2018

मुम्बय्याम् आक्रमणं कृतवन्तः पाक् भीकराः - नवास् शरीफः। 
      लाहोर् > २००८ नवम्बर् २६ दिनाङ्के मुम्बय्यां कृतस्य भीकराक्रमणस्य आसूत्रकाः पाकिस्थानीयाः भीकराः , ते अधुनापि तत्र स्वैरं विहरन्तः इति पाकिस्थानस्य भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री नवास् षरीफः उक्तवान्। पाकिस्थानस्थानीयां 'डोण्' नामिकां दिनपत्रिकां प्रति कृते अभिमुखे एव सः तद्देशस्य देशविरुद्धताम् 
 अङ्गीकृतवान्।