OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, May 12, 2018

कर्णाटके विधानसभानिर्वाचनं समारब्धम्। 
    बङ्गुलुरु > कर्णाटकं केन दलेन  शासितव्यम् इति निश्चेतुं  राज्यविधानसभानिर्वाचनं समारब्धम्। राज्ये ५.१२ कोटि सम्मतिदायकाः जनाधिपत्यविधिनिर्णयाय मतदानकेन्द्राणि अभिगच्छन्ति। २६५५ स्थानाशिनः जनविधिमपेक्षन्ते।  मुख्यमन्त्रिणः सिद्धरामय्यस्य नेतृत्वे कोण्ग्रस् दलं, यदूर्यप्पावर्यस्य नेतृत्वे भाजपादलं, एछ् डि देवगौडावर्यस्य नेतृत्वे जनतादल् - एस् दलं च मुख्यतया त्रिकोणप्रतियोगिताम् आवहन्ति।