OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, May 20, 2018

प्रो.राजारामशुक्ल: सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्नूतनकुलपति: संवृत्त:
पुरुषोतमशर्मा
  नवदिल्ली >प्रो.राजारामशुक्ल: राजभवनद्वारा  सम्पूर्णानन्द - संस्कृतविश्वविद्यालयस्य नूतनकुलपतित्वेन नियुक्त प्रो.शुक्ल: सम्प्रति बनारस् हिन्दूविश्वविद्यालये प्राच्यविद्यासङ्कास्य न्यायदर्शनविभागे आचार्य: वर्तते। सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये प्रो.शुक्ल: अनुसन्धान-संस्थानस्य निदेशकपदमपि ऊढवान्  ।