OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, May 31, 2018

भारतमहासमुद्रे  तन्त्रप्रधानं नाविकनिस्थानं भारत-इन्तोनेष्य संयुक्तसाह्यः
   जक्कार्त > भारतमहासमुद्रे  तन्त्रप्रधानं नाविकनिस्थानं निर्मातुं प्रतिरोधसमुद्रान्तरमण्डलेषु साह्यं कर्तुं च भारत-इन्तोनेष्यराष्ट्रयोः संयुक्तनिर्णयः समभवत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इन्तोनेष्यराष्ट्रसन्दर्शनसन्दर्भे एव निर्णयः समभवत्। इन्तोनेष्स्य राष्ट्रपतिना जोकोविदोदोवर्येण सह मोदिनः  समुपवेशने सुमात्राद्वीपस्य समीपस्थे सबाङ् द्वीपे  आधारसुविधावर्धनाय निश्चितम्।