OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, May 2, 2018

चलदूरवाणी लब्ध्यर्थम् आधारपत्रं नावश्यकम्।
         नवआधारपत्रं नास्तीति कारणेन सिम् पत्रं न लभते इति आक्षेपेण विषयेऽस्मिन् पुनरवलोकनं कृत्वा एव अयं निर्णयः स्वीकृतः इति केन्द्र दूरसञ्चार-विभाग-सचिवः अरुणा सुन्दरराजः अवदत्।
      वाहनचालक अनुज्ञापत्रम् पारपत्रम् मतदानप्रत्यभिज्ञापत्रम् च प्रमाणत्वेन स्वीकर्तुं मन्त्रालयः निर्देशः दूरवाणी संस्थाभ्यः अदात्। दूरवाणीसन्ध्यर्थं आधारपत्रं नावश्यकं इति सर्वोच्चन्यायालयेन निरीक्षितम् आसीत्।