OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, June 25, 2018

मेट्रो रैल् संविधानस्य उपदेष्टृरूपेण इ श्रीधरः नियुक्तः।
   नवदिल्ली> आराष्ट्रं मेट्रो रयिल् संविधानस्य मानदण्डनिर्णयाय नूतनसमितिः अायोजिता अस्ति। समित्याः अध्यक्षस्थाने इ श्रीधरः नियुक्तः।  समितिः प्रधानमन्त्रिणा अङ्गीकृता अस्ति। भारतस्य सार्वजनिकगतागतसंविधानस्य नवीकरणे सुप्रधानं योगदानं कृतवानासीत् श्रीधरः। दिल्ली मेट्रोरयिल् परियोजनायाः निर्माणं सम्पूर्णतया अस्य नेतृत्वे अासीत्। केच्ची मेट्रोरयिल् परियेजना भवति अस्य नेतृत्वे निर्मिता नूतना पद्धतिः।