OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, December 25, 2021

रात्रिकाले निरोधाज्ञा । उत्सवानां नियन्त्रणानि। राष्ट्रम् आशङकायाम्।

नवदिल्ली> राष्ट्रे क्रिस्तुमस्-नूतन संवत्सरोत्सववेलायाम् ओमिक्रोण् भीषा अपि अतिशक्ता भवति। नवदिल्ल्याम् अन्येषु राज्येषु उत्सवानां नियन्त्रणानि आनीतानि।

बहूनि राज्याणि रात्रिकाले निरोधनाज्ञां दापयितुं प्रक्रमाः आनयति इति प्रतिवेदनमस्ति। ओमिक्रोण् बाधा राष्ट्रे वर्धते इत्येतत् केन्द्रसर्वकारेण गतदिने वार्तामेलने अपि सूचितम्। महाराष्ट्रा, ओडिसा, गुजरात् प्रभृतिषु राज्येषु रात्रिकालनिरोधाज्ञा पुनस्थापिता।