OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, December 25, 2021

 बंग्लादेशे यात्रानौकायाम् अग्निबाधा। ३९ जनाः मृताः। शताधिकाः जनाः व्रणिताश्च।


दक्षिणबङ्गादेशे सुगन्धानद्यामेव घटना संवृत्ता। ५०० यात्रिकैः साकं धाक्कादेशात् बर्गुणदेशं प्रति प्रस्थितायाम् अट्टत्रययुक्तायां एम् वि अभिजन्१० नाम नौकायामेव अग्निबाधा सज्जाता। प्राणरक्षार्थं नद्यां कूर्दिताः बहवः जनाः अप्रत्यक्षाः जाताः। केचन जले निमज्ज्य मृताः इत्यपि प्रतिवेदनमस्ति। मरणसंख्या वर्धेत इति देशवासिनम् उद्धृत्य बि बि सि वार्तामाध्यमेन प्रतिवेदितम्।